Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin strony internetowej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin strony www.biblioteka.slubice.pl (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania ze strony www.biblioteka.slubice.pl (dalej "Strona") oraz prawa i obowiązki właściciela oraz użytkownika strony.
 2. Właścicielem i administratorem strony  www.biblioteka.slubice.pl  jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice, samorządowa instytucja kultury, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Słubice pod numerem 2.
 3. Serwis służy do informowania o podejmowanych działaniach kulturalnych i promowania wydarzeń kulturalnych.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 4, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: biblioteka@slubice.pl

 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właściciela.
 7. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

3. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych.
 2. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.   


4. WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 3. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”.


5. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług w/w Strony Użytkownik powinien wyrazić zgodę i podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w/w Strony.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice, e-mail: biblioteka@slubice.pl reprezentowanym przez Dyrektora.

 

 1. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: iod@biblioteka.slubice.pl
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 3. Dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez przesłanie żądania wiadomości e-mail na adres: iod@biblioteka.slubice.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązanie umowy o świadczenie danej usługi.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Każdy użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych.
 7. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji Strony.

 

Godziny otwarcia

poniedziałek 9.00 ÷ 17.00

wtorek 9.00 ÷ 17.00

środa 9.00 ÷ 17.00

czwartek 9.00 ÷ 17.00

piatek 9.00 ÷ 17.00

sobota nieczynne

Zegar

Imieniny