Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-31.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku min. 3:1,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 •  
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Strona nie udostępniają funkcjonalności w postaci weryfikacji poprawności wprowadzanych danych w polach formularzy lub nie informuje użytkownika o niepoprawnie wypełnionym polu formularza.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Mińska, biblioteka@slubice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957582372. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Biblioteki ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Jedności Robotniczej. Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. Szatnia znajduje się na prawo od wejścia. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika biblioteki. Komunikację między piętrami zapewniają schody. W budynku brak windy. Na parterze znajduje się toaleta o poszerzonych drzwiach, umożliwiających dostęp osobom poruszającym się na wózku.
 2. Budynek nie został wyposażony w windy, które mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających na wózku.
 4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.
 5. Informujemy, że na teren Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach można wejść z psem asystującym.
 6. Na terenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
 7. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika biblioteki, który ma możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej. Na parterze znajduje się toaleta o poszerzonych drzwiach, umożliwiających dostęp osobom poruszającym się na wózku.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Godziny otwarcia

poniedziałek 9.00 ÷ 17.00

wtorek 9.00 ÷ 17.00

środa 9.00 ÷ 17.00

czwartek 9.00 ÷ 17.00

piatek 9.00 ÷ 17.00

sobota nieczynne

Zegar

Imieniny